Algemene
voorwaarden

Gunsight (eenmanszaak)
Jan van Kuikweg 159
1962 WC Heemskerk
KVK 83913769
BTW NL003888895B43
hello@gunsight.nl

Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en interieurstylist onder nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 1. Definities

1.1 Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door Gunsight gevestigd in Heemskerk (ingeschreven bij de KVK onder nummer 83913769), de Algemene Voorwaarden van Gunsight opgenomen.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan Gunsight heeft verleend.

1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Gunsight tot stand is gekomen.

1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.

1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door Gunsight.

1.6 Werk: Gunsight die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met Gunsight. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Gunsight.

2.3 Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gunsight en de opdrachtgever treden dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Waarbij als en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5 Gunsight heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten

3.1 De door Gunsight opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.

3.2 Gunsight begint pas met de Opdracht als u de Opdracht schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

3.3 Mondelinge afspraken zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Gunsight zijn bevestigd.

3.4 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.

3.5 Gunsight kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Gunsight niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Ga jij als opdrachtgever akkoord met een eventuele opdracht? Dan ga je ook akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van jou als opdrachtgever worden uitgesloten. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken, als wij dit als partijen schriftelijk met elkaar afspreken.

3.8 Gunsight heeft altijd het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.

3.9 Gunsight is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een gedeelte van de opgegeven prijs.

3.10 Op alle overeenkomsten gesloten met Gunsight is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 4. De opdracht

4.1 Gunsight doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Gunsight kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp – om welke reden dan ook – niet uit te voeren, dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

4.2 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Gunsight onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Gunsight hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Gunsight is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

4.3 De opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Gunsight gegeven advies.

4.4 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Gunsight vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

4.5 Gunsight is altijd bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

Artikel 5. Persoonsgegevens

5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van Gunsight opgeslagen om opdrachten te verwerken. Gunsight geeft nooit persoonsgegevens aan derden en doet er alles aan om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. Gunsight hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de betreffende wetgeving.

Artikel 6. Prijzen en betaling

6.1 Gunsight heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Gunsight en de opdrachtgever maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten. Betaling van de factuur moet gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verlopen van de termijn die in de betalingsherinnering staat, ben je als opdrachtgever in verzuim. Gunsight mag verdere uitvoering van werkzaamheden uitstellen, als er niet wordt betaald.

Je bent als opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het te betalen bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

Als je als opdrachtgever in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van bestaande afspraken, dan komen alle redelijke kosten om ervoor te zorgen dat je de afspraken nakomt, zonder dat daar een rechter aan te pas komt, voor jouw rekening.

6.2 De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten en parkeerkosten.

6.3 Binnen een straal van 15 km van Heemskerk worden geen reiskosten berekend. De kosten vanaf 15 km van Heemskerk voor kilometerkosten en reisuren (€ 0,35 p/km) neemt opdrachtgever voor haar rekening.

6.4 Gunsight mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 50% van het honorarium. Gunsight mag na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de Opdrachtgever.

6.5 Het is aan de Opdrachtgever om Gunsight te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. Als Gunsight extra werkzaamheden moet uitvoeren, omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/materialen ter beschikking te stellen, dan zal Gunsight de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

6.6 Tegenvallende resultaten (je kunt hierbij denken aan: iets niet mooi vinden) kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding. Afwijkingen van geringe betekenis kunnen hiervoor ook geen reden zijn.

Afwijkingen van geringe betekenis zijn in ieder geval afwijkingen die geen of in ondergeschikte c.q. beperkte mate invloed hebben op de gebruikswaarde van een advies of opgeleverde stukken.

Als de werkzaamheden in fasen wordt uitgevoerd dan kan Gunsight de werkzaamheden uitstellen totdat de werkzaamheden zijn beoordeeld en gecontroleerd op juistheid.

6.7 Gunsight kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies of Ontwerp. De rol van Gunsight zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever met een derde partij. Gunsight sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. Gunsight kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Als Gunsight uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

6.8 Gunsight kan aanbieden om goederen voor de opdrachtgever in te kopen bij derden en daar een eventuele inkoopkorting voor aan te bieden. De factuur voor deze goederen dient vooraf te worden voldaan. Na het voldoen van de betaling wordt de order geplaatst. Wanneer de opdrachtgever ervoor kiest goederen retour te sturen, zijn de retourkosten voor diens rekening (met uitzondering van manco leveringen). Op maat gemaakte artikelen zijn uitgesloten van herroepingsrecht.

Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten

7.1 Op alle producten van Gunsight rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de opdracht volledig betaald is.

7.2 Gunsight heeft de vrijheid om het Advies of Ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie. Wel heeft Gunsight toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het project tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.gunsight.nl of in social media uitingen.

7.3 In het kader van de opdracht door Gunsight tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Gunsight heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

7.4 Aan tekeningen gemaakt door Gunsight kunnen geen rechten ontleend worden. Gunsight is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.

7.5 Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (o.a. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Gunsight. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Gunsight, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 8. Klachten

8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van Gunsight dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Gunsight worden medegedeeld.

8.2 Als de klacht gegrond is, zal Gunsight de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Gunsight is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door Gunsight tijdens het advies is geadviseerd.

9.2 Als bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Gunsight voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

9.3 Gunsight is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

9.4 Als de opdrachtgever van mening is dat Gunsight tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

9.5 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, als de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Gunsight kenbaar is gemaakt.

9.6 Gunsight is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Gunsight kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Gunsight overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Gunsight geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

10.2 Gunsight en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie een passende oplossing.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

11.1 De vorderingen van Gunsight op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 1. Na het sluiten van de overeenkomst aan Gunsight er goede redenen zijn om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. 2. Als Gunsight de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 3. In de genoemde gevallen is Gunsight bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Gunsight schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Diversen

12.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.gunsight.nl.

12.2 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 december 2022 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

13.1 Op de overeenkomst tussen Gunsight en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Gunsight en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gunsight is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Gunsight.

13.2 Partijen hebben zicht tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep doen op de rechter.